Munthita

แนะนำอาเซียน 10 ประเทศ

อาหารประจำชาติ

สวัสดีอาเซียน

ประเทศกัมพูชา

ประเทศเวียดนาม

ประเทศลาว

ประเทศเมียนมาร์

ประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ ไข้เลือดออกอาเซียน

ประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออกอาเซียนในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ให้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 

และวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ให้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 หน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ

วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน

ไข้เลือดออก เป็นโรคประจำถิ่นที่อยู่กับสังคมไทยและมีแนวโน้มระบาดเพิ่มขึ้นโดยมียุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกี เป็นพาหนะนำโรค ยุงลายมักออกหากินตอนกลางวันอาศัยและวางไข่ทั่วไปในที่ๆ มีน้ำขัง ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกประเทศในแถบร้อนชื้นหลายประเทศของเอเชียก็มีปัญหาในการควบคุมโรคนี้เช่นกัน เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการเกิดยุงลาย และช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่เกิดโรคมากที่สุด ดังนั้นในปี 2554 กลุ่มประเทศอาเซียนกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น ASEAN Dengue Day (วันไข้เลือดออกอาเซียน)