ข่าว

หลักสูตรอาเซียนศึกษา

     กำหนดให้ครูทุกคน เข้าไปศึกษา Asean Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ แล้วนำไปทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน  เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว  ให้รายงานผลการดำเนินการที่กลุ่มบริหารวิชาการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

>>ดาวน์โหลดเอกสาร  Asean Curriculum Sourcebook <<    >>ฉบับภาษาไทย<<